مصاحبه با جناب مهندس علی آملی به عنوان کارفرین موفق و برتر استان خراسان رضوی

مصاحبه با جناب مهندس علی آملی مدیر عامل صنایع روشنایی مه سازان به عنوان کارفرین موفق و برتر استان خراسان رضوی – برنامه اشاره

پیام بگذارید